Het meten van de impulsresponsie van microfoons middels ruis: een haalbaarheidsstudie

Het meten van de impulsresponsie van microfoons is cruciaal om hun temporele eigenschappen te begrijpen. Hierover wordt door de fabrikanten weinig informatie verstrekt, met als argumenten dat dit moeilijk te meten is en dat de microfoon gemakkelijk overstuurd wordt. Beide bezwaren zouden omzeild kunnen worden door het gebruik van witte ruis met een Gaussische kansverdeling en de kruiscorrelatietechniek. Omdat dan een luidspreker gebruikt moet worden, is een majeur struikelblok de deconvolutie van de verkregen impulsresponsie. Deze studie laat zien dat decon-volutie haalbaar is bij gebruik van een gemeten impulsresponsie van de luidspreker en de impulsresponsie van een gemodelleerde (en dus in detail bekende) microfoon, zelfs als de impulsresponsie van de luidspreker significant breder is dan van de microfoon.

Het tweede gedeelte van de haalbaarheidsstudie omvat een Monte Carlo simulatie van de eigenlijke meetprocedure, inclusief de witte ruis met een Gaussische kansverdeling. Het uitstu-ringssignaal is geverifieerd om te controleren of dit voldoet aan de vereisten voor deze toepassing. De belangrijkste conclusie is dat deze techniek haalbaar is voor het bepalen van de impulsresponsie van microfoons, maar de resultaten tonen enige kleine imperfecties, welke verminderd kunnen worden door hetzelfde ruissignaal te gebruiken voor het bepalen van de impulsresponsie van de luidspreker. De voornaamste conclusie van beide delen is dat het meten van de microfoon impulsresponsie haalbaar is zonder speciale apparatuur en dat er geen reden voor fabrikanten is om deze informatie weg te houden van gebruikers.

pdfMicrofoonImpulsmeting_deel1en2.pdf

Distortion Analysis

Veel hoorbare verschillen tussen versterkers en andere consumentenelektronica kunnen niet verklaard worden door de gebruikelijke metingen, specificaties en analyses. Dit heeft aanleiding gegeven tot flinke discussies op fora over o.a. de effecten van terugkoppeling, waarover geheel tegenover elkaar staande meningen kunnen worden gevonden. De dieperliggende oorzaken zijn het gebruik van onjuiste vergelijkingen voor systemen met terugkoppeling, het analyseren van niet-lineaire systemen met gebruik van theorieën die alleen geldig zijn voor lineaire systemen en het gebruik van continue, stationaire signalen, terwijl muziek -gelukkig- allesbehalve stationair is. In dit artikel wordt de responsie van niet-lineaire systemen op niet stationaire, niet continue signalen uitgerekend en worden de artefacten, veroorzaakt door de elektronica, blootgelegd. De techniek wordt gebruikt om de juistheid van verschillende stellingen, die op fora worden aangetroffen, te verifiëren en om wegen te vinden om beter klinkende versterkers met een hoge gehoormatige kwaliteit te ontwikkelen.
pdfDistortion_Analysis_NL.pdf

Presentatie pick-up voorversterker tijdens de ASA show

Tijdens de ASA show in het AFAS stadion te Alkmaar op 29/2 en 1/3 2020 heeft Hans van Maanen een presentatie gegeven over de nieuw ontwikkelde pick-up voorversterker. Deze presentatie is terug te zien op deze pdf-file. Meer gegevens over deze voorversterker zijn te vinden bij 'Producten'. 
pdfPickUpVoorversterkerpresentatieAlkmaar.pdf

Gehoormatig storende vervormingen onderdrukken

Vervorming bestaat in vele soorten en maten en hierover bestaat erg veel onduidelijkheid. Een belangrijk probleem hierbij is dat de verschillende soorten vervorming geheel verschillend kunnen zijn voor de gehoormatige gevolgen. In dit artikel wordt in het kort toegelicht welke stappen 'Temporal Coherence' neemt om de gehoormatig storende vervormingen op innovatieve wijze zoveel mogelijk te onderdrukken pdfVervorming.pdf. Zie ook pdfFeedbackHvMextraNL.pdf

Versterker verschillen

Voor veel mensen is het een raadsel waarom versterkers zo verschillend kunnen klinken terwijl de specificaties elkaar nauwelijks ontlopen en gewoonlijk straten beter zijn dan die van luidsprekers. In dit artikel wordt op een aantal zaken dieper ingegaan pdfVersterkerVerschillen.pdf. Zie ook pdfFeedbackHvMextraNL.pdf.

Pick-up voorversterker

Wij hebben recent een pick-up voorversterker uitgebracht. De concepten ervan worden in dit artikel toegelicht pdfPickUpVoorversterker.pdf. Uitgebreidere, meer technische informatie is te vinden in pdfRIAAmeetresultaten.pdf en de achtergronden van de plaatsnij (RIAA) karakteristiek worden uitgebreid beschreven in pdfRIAAkarakteristiek.pdf.

Dipool luidspreker

In nauwe samenwerking met 'Hepta Design Audio' is een dipool luidspreker ontwikkeld die zowel passief als, zonder ombouw, semi-actief kan worden bedreven. In dit artikel worden de concepten van dit luidsprekerontwerp toegelicht.
pdfDipoolConcepten.pdf

Presentatie 'Pasithea' dipool luidspreker

Hans heeft op 19 mei, samen met Hepta Design Audio, een presentatie met demonstratie verzorgd over de 'Pasithea' dipool luidspreker. 
pdfPasitheaPresentatie.pdf

Verslag van de X-fi show in Veldhoven

Het verslag van de X-fi show in Veldhoven, eind september 2019 kunt U in lezen in 'VerslagXfi2019.pdf" met daarin een eenmalige aanbieding voor de aanschaf van het prototype van de pick-up voorversterker!

pdfVerslagXfi2019.pdf

Onze pick-up voorversterker op de X-fi show

Niet zonder trots introduceren wij op de X-fi show onze pick-up voorversterker. In de bijgaande flyer vind U informatie over de  voorversterker en de onderliggende ontwerp-filosofie.

pdfPUVVnieuw.pdf

Is terugkoppeling de Haarlemmer olie voor high-end audio?

Op high-end audio fora worden versterkers met terugkoppeling vaak slecht beoordeeld wat betreft de gehoormatige kwaliteit, terwijl de theorie juist leert dat terugkoppeling allerlei ongewenste narigheid van de elektronica onderdrukt. Hoe kan dat nou? Dit artikel analyseert de problemen met terugkoppeling en concludeert dat de veel gebruikte formules voor terugkoppeling fundamenteel onjuist zijn. Door het klakkeloos toepassen ervan kunnen hoorbare artefacten worden geïntroduceerd. Dus terugkoppeling kan de gehoormatige kwaliteit van apparatuur verhogen, mits met kennis van zaken toegepast, maar het is zeker geen Haarlemmer olie.

pdfFeedbackHvMextraNL.pdf

Waarom bas-reflex luidsprekers geen sympathieke belasting voor de versterker zijn

"Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de kwaliteit van de laagweergave van basreflex luidsprekers. In dit artikel wordt ingegaan op de tijd-effecten van de gebruikte resonanties, hun invloed op de interactie met de versterker en de gehoormatige gevolgen van zowel de resonanties als de interactie met de versterker.

pdfBasReflexStroom.pdf

Bevindingen van enige metingen

Een versterker dient een gedrag te vertonen dat, binnen zijn werkgebied, niet mag afhangen van de sterkte van het uitgangssignaal. Is dat altijd het geval? Lees de bevindingen van enige metingen in DynamicResponseAmplifiers.pdf.

pdfDynamicResponseAmplifiers.pdf

Resultaten

Om de interactie tussen de versterker en de luidspreker beter te begrijpen zijn er metingen gedaan aan de stroom door een bas-reflex luidspreker en deze zijn vergeleken met de berekende stroom. De resultaten staan in CurrentBassReflex.pdf (in Engels).

pdfCurrentBassReflex.pdf

Demo 19 mei

Recent gaven "Hepta Design Audio" en "Temporal Coherence" (TC) een demonstratie van de door hen gezamenlijke ontwikkelde "Pasithea" dipool luidspreker. Ondanks het fraaie weer werden beide demo's goed bezocht. De korte lezing die Hans van Maanen gaf (zie Pasithea-Presentatie.pdf) kon op veel bijval rekenen en deed bij sommige aanwezigen een groter begrip en vooral waardering ontstaan voor de filosofie en techniek achter deze mooie speakers.

Kort verslag van de demonstratie van de Pasithea dipool luidsprekers. pdfDemo19mei.pdf

Presentatie Pasithea dipool-luidspreker

Hans van Maanen heeft op woensdagavond 16 januari voor de Nederlandse sectie van de Audio Engineering Society een presentatie gegeven over het ontwerp van de Pasithea dipool-luidspreker die in nauwe samenwerking met Hepta Design Audio is ontwikkeld. De pdf van deze presentatie is PasitheaPresentatie.pdf

Presentatie Mike Turner AES Berlijn 2017

Tijdens Workshop #3 van de Conventie van de Audio Engineering Society in Berlijn (mei 2017) heeft Mike Turner een presentatie gegeven over zijn ideeën en plannen om de laagweergave van luidsprekers (sterk) te verbeteren. Deze presentatie is nu ook beschikbaar, maar alleen in de Engelstalige versie. De presentatie gaat dieper in de theorie, maar voor die lezers die dat (te) moeilijk vinden: er staan ook een aantal zeer illustratieve figuren van de temporele responsie in die zeer de moeite waard zijn om te bestuderen.

pdfAES Berlin 2017 v2.pdf.

Verslag van de deelname van “Temporal Coherence” en “Hepta” X-fi High-End Audio Show 2017

Tijdens het weekend van 30 september / 1 oktober 2017 is in Veldhoven weer de X-fi High End show gehouden en 'Temporal Coherence' heeft daar, in samenwerking met 'Hepta Design Audio' gedemonstreerd met het Pyramide systeem en de combinatie van de 'Superior Orator' luidsprekers van 'Hepta' met de versterkers van 'Temporal Coherence''. Een verslag van dit gebeuren is te lezen onderstaand verslag.

pdfVerslag-X-fi_High-End_Audio_Show-Veldhoven.pdf

Presentatie Hans van Maanen AES Berlijn 2017

Gedurende de Conventie van de Audio Engineering Society in Berlijn (mei 2017) is een workshop gehouden over de hoorbaarheid van het tijdgedrag en het temporeel oplossend vermogen van audiosystemen. De presentatie van Hans van Maanen is te vinden op pdfWorkshop3nl.pdf

Folder 'losse' elektronica componenten

Temporal Coherence heeft, naast de Diamant en Pyramide systemen, ook 'losse' elektronica componenten in haar leveringspakket. In deze folder vindt U daarover meer informatie.

pdfFolder2016.pdf